EN
TH
รู้จักสถาบัน
คณะวิชา
คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
ลักษณะโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิงนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถเลือกแผนการเรียนทั้งแบบเป็นวิทยานิพนธ์ หรือแบบการศึกษาโดยอิสระซึ่งนักศึกษา สามารถเลือกตามความเหมาะสมและมีความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตโดยมี หลักสูตรดังนี้
การจัดการสื่อบันเทิง
1.โครงสร้างหลักสูตร 
                แผน ก
                             แบบ ก (1)  วิทยานิพนธ์                             39      หน่วยกิต
                             แบบ ก (2) 
                                             วิทยานิพนธ์                               12      หน่วยกิต
                                             รายวิชาพื้นฐาน                         12     หน่วยกิต
                                             รายวิชาเฉพาะ                           15     หน่วยกิต
                                                   - รายวิชาบังคับ     6 หน่วยกิต
                                                   - รายวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 
                                                            รวม                               39      หน่วยกิต       
                             แผน  ข
                                             รายวิชาพื้นฐาน                              12      หน่วยกิต 
                                             รายวิชาเฉพาะ                                 21      หน่วยกิต
                                                  - รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต
                                                  - รายวิชาเลือก    15 หน่วยกิต                                    
                                              การศึกษาโดยอิสระ                 6      หน่วยกิต
                                                            รวม                                39      หน่วยกิต

นักศึกษาที่เลือกแผน ข จะต้องสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภายใน 2 ปีการศึกษานับแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน

 
 


นักศึกษาที่เลือกแผน ข จะต้องสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภายใน 2 ปีการศึกษานับแต่วันที่ลงทะเบียนเรียนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง) มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบไตรภาค ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2     เดือนธันวาคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3   เดือนเมษายน – กรกฎาคม

โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Block Course 1 วิชาต่อ 4 สัปดาห์

วันและเวลาเรียน
 
อังคารและพฤหัสบดี      17.00-21.00 น.
เสาร์   9.00-16.00 น.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้
หมายเหตุ : –
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
Thai Festival Online EP6
Kantana Film and Animation Institute - Nakhon Prathom, Thailand
[สถาบันกันตนา] สื่อประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม