EN
TH
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
ผลงานบริการทางวิชาการ
สืบเนื่องจากการบริการทางวิชาการนับเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันกันตนาจึงมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับ พันธกิจ ของสถาบัน อีกทั้งในปีการศึกษา 2556 สถาบันกันตนาได้ก่อตั้ง กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด จัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้แก่นักเรียน, นักศึกษา, นักวิชาชีพ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อ โดยมีหน่วยบริการทางวิชาการ คณะวิชา และส่วนงานอื่นๆ ร่วมในการดำเนินงานตาม แผนงานและโครงการ ซึ่งเป็นการจัดการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้, การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน นอกจากนี้สถาบันกันตนายังจัดให้มีการ บริการทางวิชาการให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และหน่วยงานวิชาชีพอีกด้วย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อบันเทิงให้แก่สาธารณชนทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
  2. เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนสู่สาธารณชนทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.22 ก้านกล้วย : บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.21 ก้านกล้วย : ภาพยนตร์แอนิเมชันระดับตำนานของไทย
KANTANA’S LEGACY EP.20 : บทภาพยนตร์ "ก้านกล้วย" ดังไกลก้องโลก
KANTANA’S LEGACY EP.19 : กันตนา ผู้สร้างตำนานก้านกล้วย
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม