EN
TH
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันกันตนา
เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งกิจการด้านการศึกษา อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนั้น สถาบันกันตนา(“ สถาบัน ”) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ผู้ขอรับใบอนุญาต และเป็นบริษัทในเครือของบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ กันตนา ”) ซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์ www.kantana.ac.th และ อุปกรณ์บริการอื่นๆ ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง ในการให้บริการข้อมูลของสถาบัน เกี่ยวกับองค์กร คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา เป็นต้น และ การเผยแพร่ข่าวธุรกิจการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบัน เป็นต้น สถาบันขอแจ้งให้ทราบว่า สถาบัน เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ ผู้เข้าชม ผู้ใช้เว็บไซต์ บุคคลผู้ใช้บริการของสถาบัน และตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของ ผู้เข้าชม ผู้ใช้เว็บไซต์ รวมถึงผู้ใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

สถาบัน จึงขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีหลักเกณฑ์ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล ส่งต่อซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีมาตรการกำกับดูแล และ บริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน และเหมาะสม ดังต่อไปนี้
คำนิยาม

(1) “ สถาบัน ” หมายถึง สถาบันกันตนา
(2) “ กันตนา ” ได้แก่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด, บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด,บริษัท กันตนา โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด, บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จำกัด, บริษัท กันตนา มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท กันตนา เอฟโวลูชั่น จำกัด, บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท เค. พรีแคสท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด, บริษัท กันตนา สปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท สาระดี จำกัด, บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด
(3) “ ลูกค้า ” หมายถึง ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการต่างๆ กับ สถาบัน และ หรือ กันตนา
(4) “ ข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
(5) “ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(6) “ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือ ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(7) “ บุคคล ” หมายถึง บุคคลธรรมดา
(8) “ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก รวมถึง ติดต่อ และประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของสถาบันจึงต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของเจ้าของข้อมูล โดยสถาบัน จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง สถาบันจะแจ้งการจัดเก็บให้เจ้าของข้อมูลทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ

เจ้าของข้อมูลสามารถ มีสิทธิจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบัน หรือ ไม่ก็ได้ แต่หากเจ้าของข้อมูล ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบัน อาจมีบริการที่สถาบัน อาจไม่สามารถ ให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

การเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรมจะอยู่ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น เว้นแต่ สถาบันจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง หรือตามที่กฎหมายกำหนด


2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียง เท่าที่จำเป็น แก่การขาย และหรือ การให้บริการ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล ได้รับรู้ ให้ความยินยอม เป็นหนังสือ หรือ ให้ความยินยอมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้

ทั้งนี้ สถาบัน อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หลายช่องทาง เช่น
 • เมื่อเจ้าของข้อมูลสมัครงานกับสถาบัน รวมถึง สมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ โทรศัพท์ สถาบันขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ดังต่อไปนี้ เช่น
  • ชื่อ นามสกุล, เลขบัตรประชาชน
  • รูปถ่าย, วัน เดือน ปี เกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่, อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • สถานะภาพ - โสด สมรส หม้าย/หย่า
  • การศึกษา
  • ประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)
  • หมายเลข IP Address คอมพิวเตอร์ของท่าน (ถ้ามี)
 • เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ สนใจบริการของ สถาบัน และหรือ กิจการในกลุ่มกันตนา สถาบันอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
 • สถาบันอาจพัฒนา จัดเก็บบันทึกข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ในการเข้าออก เว็บไซต์ (Log Files) โดยจะจัดเก็บข้อมูล จาก หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการใช้งาน เป็นต้น โดยให้เจ้าของข้อมูล กรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น ลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือ การติดต่อต่างๆผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านและข้อมูลการติดต่อ หรือ ข้อมูลอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการ สถาบันอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ด้วยแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สถาบันจะขอความยินยอมจากท่านก่อน เก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
  • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอม ไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน หรือ ของบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สถาบัน
  • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือ ระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์ หรือ จดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายในระยะเวลาที่จำเป็น ตราบเท่าที่สถาบันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สถาบันอาจจะลบหรือทำลายทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันที


4. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผลโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อใช้ในการสมัครงานของเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อติดต่อและให้บริการ หรือ ตอบคำถามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ
 • เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลของสถาบันหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และประวัติการเข้ารับบริการชม Content ของสถาบัน
 • เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลสถิติทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สถาบันรู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของสถาบัน มากยิ่งขึ้น (ถ้ามี)
 • เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากประวัติการรับชมเนื้อหารายการ ร่วมกับประวัติการสืบค้นเนื้อหารายการของผู้ใช้บริการเพื่อนำเสนอเนื้อหารายการที่คาดว่าจะถูกใจ หรือ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากสถาบัน รวมถึง การจัดทำรายการส่งเสริมการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาคอนเทนต์(Content) ดังกล่าวให้เหมาะสมกับการตลาดและธุรกิจการศึกษาของสถาบัน
 • เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวิจัย การพัฒนา การขาย การบริการ รวมถึง การประชาสัมพันธ์สินค้า และ บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของสถาบันเอง กลุ่มในเครือกันตนา คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนหน้าจออุปกรณ์พกพา ทาง SMS หรือผ่านทางสื่อ Social และอุปกรณ์อื่นๆ ในอนาคต เป็นต้น
 • เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นของสถาบัน ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้บริการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ ในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะ จากผู้รับชมเพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหารายการของทางสถาบันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้รับชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการชิงรางวัลและของที่ระลึกจากสถาบัน
 • เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ที่ลงทะเบียนในระบบของสถาบัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน ภายหน้า(ถ้ามี) ให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติของพนักงาน นักศึกษา
 • เพื่อพิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของนักศึกษา และพนักงาน
 • เพื่อการจัดทำสวัสดิการของ อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา การจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ามี)
 • เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของ อาจารย์ พนักงาน
 • เพื่อการติดต่อ ประเมินผล และบริหารความสัมพันธ์ของสถาบันกับ อาจารย์นักศึกษา และพนักงาน
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา แก่ กลุ่มกันตนา บุคคลผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายจากสถาบัน และ บุคคลอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ อันเกี่ยวกับประโยชน์ของ อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ในการขอใช้บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการ และ/หรือ การให้คำรับรองหรือ ยืนยันเกี่ยว กับสถานะความเป็น อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ประวัติการทำงาน และ ประวัติการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
 • เพื่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบัน
 • เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบการดำเนินการภายในสถาบัน กลุ่มในเครือกันตนา
 • เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของสถาบัน และ บริหาร ความสัมพันธ์ของสถาบันกับท่าน
 • เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ กรณีดังนี้
 • ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • มีคำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลโปรดทราบว่า สถาบันอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลระหว่างสถาบันกับในกลุ่มกันตนา เพื่อการให้ บริการแก่ เจ้าของข้อมูลมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อ ได้แก่ ชื่อ อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่สังกัดตำแหน่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับ การขาย การให้บริการ การเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษา โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการบริการการศึกษา และ การประชาสัมพันธ์ เท่านั้น
ทั้งนี้ หากเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่า สถาบันจะไม่รับผิดต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น


6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สถาบันให้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
 • เสริมสร้างการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา โดยจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางปฏิบัตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • สถาบันจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับ อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้น เพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
 • กำหนดมาตรการที่เหมาะสม สำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือ ข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึก ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ในกรณีที่สถาบัน ว่าจ้างบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บริการในนามของสถาบันและมอบให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบริษัทจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสม และกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลง ทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ สถาบันยังใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันตระหนักถึงความสำคัญอย่างมาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งให้สถาบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้สถาบันรับทราบได้ โดยสถาบันจะพิจารณาและดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำการ ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สถาบันจัดเก็บไว้ หรือ ให้สถาบันดำเนินการ ให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็น ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์กับสถาบัน ได้ตามสิทธิ ดังนี้
 • การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิโต้แย้งหรือ คัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล สถาบันจะดำเนินการตามคำขอของ เจ้าของข้อมูล และจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือ นำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป การเพิกถอนความยินยอม นั้น อาจมีบางบริการที่ให้ สถาบันไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลได้ หากปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ สถาบันจะแจ้งให้ทราบถึง ผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจาก ที่สถาบันได้รับคำร้องขอเพิกถอน
 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล โดยสถาบันจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ เจ้าของข้อมูลภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่มีการส่งคำขอ ถึงสถาบัน
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถ ขอให้สถาบันแก้ไข ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • มีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
 • การขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
 • การถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล มีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ แต่การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูล จะไม่กระทบต่อการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้

8. คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ อธิการบดีสถาบัน มีหน้าที่อนุมัติเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อและประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือ พนักงานที่ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(HR),จัดซื้อ,บัญชี-การเงิน, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายกฎหมาย และ แผนกประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ เก็บ รวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง หรือ ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

9. ช่องทางการติดต่อ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษารายละเอียดได้ ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือ แจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอม แก้ไขเปลี่ยนแปลง และคัดค้าน

ติดต่อได้ที่: 999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 034 964441, 034 964442, 034 964443, 098 5564151
โทรสาร: 034 964445
อีเมล: info@kantana.ac.th
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
icon 0 3496 4441-2, 0 9 8556 4151
icon info@kantana.ac.th
Google Map
  

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 8 5339 0567
icon kantana.tc@hotmail.com
Google Map
  
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 2275 0046, 0 2275 4520-22
icon info@kantana.ac.th
Google Map


เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม