EN
TH
รู้จักสถาบัน
สารจากนายกสภา
กรุณาเลือกปี
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ
          ในนามของสถาบันกันตนา ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีที่สถาบันกันตนาดำเนินงานมาครบ ๑๒ ปีในวันนี้
สถาบันกันตนา ถือกำเนิดจากปณิธานของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ให้เป็นสถานอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสื่อสารที่มีสมรรถนะสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล ที่ทันต่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีแห่งโลกยุคข่าวสาร สถาบันกันตนาสำนึกในพระคุณต่อการสนับสนุนของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมสุข กัลย์จาฤก ประธานมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก กันตนากรุ๊ป นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมปัญญานำพาสถาบันกันตนาให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน จึงมีบัณฑิตของสถาบันสำเร็จการศึกษาดังที่ตนปรารถนา สามารถนำความรู้ความชำนาญที่สถาบันหล่อหลอมตนนั้นออกไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ และจัดการให้สังคมข่าวสารของไทยมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์
สถาบันกันตนา ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจการผ่านสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา โรคระบาด และเทคโนโลยีสื่อสาร ที่ผันผวนรวดเร็วจนยากจะคาดเดา แต่เราชาวสถาบันกันตนาก็ยังผนึกพลังยืนหยัดก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยดี พวกเราที่ผ่านสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาย่อมทราบว่าเราเข็มแข็งขึ้น เราปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีขึ้น เราวางแผนเพื่ออนาคตได้แม่นยำขึ้น เราตรวจจับความเคลื่อนไหวในมิติต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันของเราได้ชัดเจนขึ้น และเรามีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ยุทธภูมิ และยุทธวิธี เพื่อที่สถาบันกันตนาของเราก้าวสู่ ๑๒ ปีถัดไป โดยธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก อย่างมั่นคง
สถาบันกันตนา ก้าวสู่วงจรนักษัตรใหม่ท่ามกลางกลิ่นอายของ Soft Power หรือ พลังศรัทธา ซึ่งบ่งบอกได้อย่างกระจ่างชัดถึง ประสบการณ์ของมนุษยชาติในห้าศตวรรษที่ผ่านมาว่า การใช้ Hard Power หรือ พลังบังคับ ของผู้มีชัยชนะในสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และทางระบบเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน เพราะมันล้างผลาญชีวิตทรัพย์สินให้หมดไปเหลือไว้แต่ความอาฆาตแค้น จนพัฒนาเป็นสังคมแห่งความแปลกแยกและชิงชัง แต่ พลังศรัทธา ไม่ใช้อาวุธประหัตประหาร แต่ใช้วัฒนธรรมอันประกอบด้วยศิลปกรรมที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจคนให้เกิดความสนใจเกิดความชื่นชมและเกิดศรัทธา พากันนิยมยินดีที่จะน้อมนำไปปรับปรนให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนอย่างยั่งยืน ศิลปกรรม ๗ สาขาที่เป็นปัจจัยในพลังศรัทธาคือ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดุริยางคกรรม นาฏกรรม และภาพเคลื่อนไหว
สถาบันกันตนา อยู่ในมิติของ Soft Power หรือ พลังศรัทธา อย่างเต็มพิกัด จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สถาบันจะนำศิลปกรรมทั้ง ๗ สาขาดังกล่าวทั้งรูปแบบและเนื้อหามาเป็นแนวทางนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของบรรดานักศึกษาสู่สังคมดิจิทัล อีกทั้งสถาบันกันตนาอาจปลดเปลื้องพันธนาการของกฎเกณฑ์การประกันคุณภาพอุดมศึกษาในปัจจุบัน ไปสู่องค์กรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพการสื่อสารในระบบ Metaverse หรือ จักรวาลนฤมิต อันเป็นองค์กรเสมือนจริงที่ไร้พรมแดน และเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งสู่ Quantum Technology ที่ให้บริการแก่นักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการเข้าถึงวิทยาการผ่านการสื่อสารยุคใหม่ได้ในทุกกาลสถาน
สถาบันกันตนาย่างวัยรุ่นแรงระรื่น     ย่อมตื่นกายตื่นใจตามประสา                                   
พิศสิ่งแปลกแผกผันละลานตา                         จงพิจารณาไขว่คว้ามากอปรการ                
ประดิษฐ์ศรัทธาพาเรามาถึงนี่           ของเดิมดีจงรักษาต่อยอดแลสืบสาน                          
โลกเก่าไปใหม่มาอย่าลนลาน                          จะเปลี่ยนผ่านสิ่งใดใช้ปัญญา                              
สถาบันกันตนาก้าวต่อไป               ก้าวเร็วก้าวไกลไปเบื้องหน้า                                        
ก้าวมั่นก้าวกันด้วยพลังศรัทธา                      สถาบันกันตนาจะสมสุขดั่งปณิธาน
          ท้ายที่สุดนี้ผมขออำนวยพรให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จทุกสิ่งในชีวิต คิดประสงค์สิ่งใดจงสำเร็จสมหวังทุกประการ
 
ด้วยพลังรักพลังศรัทธาและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
นายกสภาสถาบันกันตนา                                                                                                         
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สารปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากนายกสภาสถาบันกันตนา
     พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการริเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ดังที่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเช่นเมตาเวิร์ส ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่ความจริงกับความเสมือนจริงมาบรรจบกัน ดังนั้น
     พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีนวัตกรรมเช่นนี้อีกมากมายที่ทำให้เราแทบแยกไม่ออกว่าเรื่องและภาพที่เราสร้างสรรค์และเสพสุขนั้น มีสิ่งใดเป็นจริงหรือเสมือนจริงมากน้อยเพียงใด และย่อมส่งผลรุนแรงและรวดเร็วต่อการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์
     พุทธศักราช ๒๕๖๕ จึงเป็นปีที่พวกเราชาวสถาบันกันตนาต้องตระหนักอย่าง แรงกล้าในการรับรู้การเรียนรู้และการจัดระเบียบความรู้ให้มีอินทรีย์แก่กล้าเพื่อนำพาสถาบันกันตนาไปสู่การมีความสามารถสร้างสรรค์เรื่องและภาพของอนาคตแห่งปัจจุบันได้
 
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต
นายกสภาสถาบันกันตนา
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม