EN
TH
รู้จักสถาบัน
สารจากนายกสภา
กรุณาเลือกปี
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ
          ในนามของสถาบันกันตนา ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีที่สถาบันกันตนาดำเนินงานมาครบ ๑๒ ปีในวันนี้
สถาบันกันตนา ถือกำเนิดจากปณิธานของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ให้เป็นสถานอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสื่อสารที่มีสมรรถนะสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล ที่ทันต่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีแห่งโลกยุคข่าวสาร สถาบันกันตนาสำนึกในพระคุณต่อการสนับสนุนของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมสุข กัลย์จาฤก ประธานมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก กันตนากรุ๊ป นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมปัญญานำพาสถาบันกันตนาให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน จึงมีบัณฑิตของสถาบันสำเร็จการศึกษาดังที่ตนปรารถนา สามารถนำความรู้ความชำนาญที่สถาบันหล่อหลอมตนนั้นออกไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ และจัดการให้สังคมข่าวสารของไทยมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์
สถาบันกันตนา ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจการผ่านสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา โรคระบาด และเทคโนโลยีสื่อสาร ที่ผันผวนรวดเร็วจนยากจะคาดเดา แต่เราชาวสถาบันกันตนาก็ยังผนึกพลังยืนหยัดก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยดี พวกเราที่ผ่านสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาย่อมทราบว่าเราเข็มแข็งขึ้น เราปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีขึ้น เราวางแผนเพื่ออนาคตได้แม่นยำขึ้น เราตรวจจับความเคลื่อนไหวในมิติต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันของเราได้ชัดเจนขึ้น และเรามีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ยุทธภูมิ และยุทธวิธี เพื่อที่สถาบันกันตนาของเราก้าวสู่ ๑๒ ปีถัดไป โดยธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก อย่างมั่นคง
สถาบันกันตนา ก้าวสู่วงจรนักษัตรใหม่ท่ามกลางกลิ่นอายของ Soft Power หรือ พลังศรัทธา ซึ่งบ่งบอกได้อย่างกระจ่างชัดถึง ประสบการณ์ของมนุษยชาติในห้าศตวรรษที่ผ่านมาว่า การใช้ Hard Power หรือ พลังบังคับ ของผู้มีชัยชนะในสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และทางระบบเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน เพราะมันล้างผลาญชีวิตทรัพย์สินให้หมดไปเหลือไว้แต่ความอาฆาตแค้น จนพัฒนาเป็นสังคมแห่งความแปลกแยกและชิงชัง แต่ พลังศรัทธา ไม่ใช้อาวุธประหัตประหาร แต่ใช้วัฒนธรรมอันประกอบด้วยศิลปกรรมที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจคนให้เกิดความสนใจเกิดความชื่นชมและเกิดศรัทธา พากันนิยมยินดีที่จะน้อมนำไปปรับปรนให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนอย่างยั่งยืน ศิลปกรรม ๗ สาขาที่เป็นปัจจัยในพลังศรัทธาคือ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดุริยางคกรรม นาฏกรรม และภาพเคลื่อนไหว
สถาบันกันตนา อยู่ในมิติของ Soft Power หรือ พลังศรัทธา อย่างเต็มพิกัด จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สถาบันจะนำศิลปกรรมทั้ง ๗ สาขาดังกล่าวทั้งรูปแบบและเนื้อหามาเป็นแนวทางนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของบรรดานักศึกษาสู่สังคมดิจิทัล อีกทั้งสถาบันกันตนาอาจปลดเปลื้องพันธนาการของกฎเกณฑ์การประกันคุณภาพอุดมศึกษาในปัจจุบัน ไปสู่องค์กรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพการสื่อสารในระบบ Metaverse หรือ จักรวาลนฤมิต อันเป็นองค์กรเสมือนจริงที่ไร้พรมแดน และเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งสู่ Quantum Technology ที่ให้บริการแก่นักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการเข้าถึงวิทยาการผ่านการสื่อสารยุคใหม่ได้ในทุกกาลสถาน
สถาบันกันตนาย่างวัยรุ่นแรงระรื่น     ย่อมตื่นกายตื่นใจตามประสา                                   
พิศสิ่งแปลกแผกผันละลานตา                         จงพิจารณาไขว่คว้ามากอปรการ                
ประดิษฐ์ศรัทธาพาเรามาถึงนี่           ของเดิมดีจงรักษาต่อยอดแลสืบสาน                          
โลกเก่าไปใหม่มาอย่าลนลาน                          จะเปลี่ยนผ่านสิ่งใดใช้ปัญญา                              
สถาบันกันตนาก้าวต่อไป               ก้าวเร็วก้าวไกลไปเบื้องหน้า                                        
ก้าวมั่นก้าวกันด้วยพลังศรัทธา                      สถาบันกันตนาจะสมสุขดั่งปณิธาน
          ท้ายที่สุดนี้ผมขออำนวยพรให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จทุกสิ่งในชีวิต คิดประสงค์สิ่งใดจงสำเร็จสมหวังทุกประการ
 
ด้วยพลังรักพลังศรัทธาและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
นายกสภาสถาบันกันตนา                                                                                                         
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สารปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากนายกสภาสถาบันกันตนา
     พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการริเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ดังที่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเช่นเมตาเวิร์ส ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่ความจริงกับความเสมือนจริงมาบรรจบกัน ดังนั้น
     พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีนวัตกรรมเช่นนี้อีกมากมายที่ทำให้เราแทบแยกไม่ออกว่าเรื่องและภาพที่เราสร้างสรรค์และเสพสุขนั้น มีสิ่งใดเป็นจริงหรือเสมือนจริงมากน้อยเพียงใด และย่อมส่งผลรุนแรงและรวดเร็วต่อการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์
     พุทธศักราช ๒๕๖๕ จึงเป็นปีที่พวกเราชาวสถาบันกันตนาต้องตระหนักอย่าง แรงกล้าในการรับรู้การเรียนรู้และการจัดระเบียบความรู้ให้มีอินทรีย์แก่กล้าเพื่อนำพาสถาบันกันตนาไปสู่การมีความสามารถสร้างสรรค์เรื่องและภาพของอนาคตแห่งปัจจุบันได้
 
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต
นายกสภาสถาบันกันตนา
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.22 ก้านกล้วย : บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.21 ก้านกล้วย : ภาพยนตร์แอนิเมชันระดับตำนานของไทย
KANTANA’S LEGACY EP.20 : บทภาพยนตร์ "ก้านกล้วย" ดังไกลก้องโลก
KANTANA’S LEGACY EP.19 : กันตนา ผู้สร้างตำนานก้านกล้วย
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม