EN
TH
รู้จักสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมา

“สถาบันกันตนา”ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์ในวิชาชีพให้กับวงการบันเทิงเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”

สถาบันกันตนาจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2553 คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และในปีการศึกษา 2554 ได้เสนอเปิดแขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สัญลักษณ์
เครื่องหมายของสถาบันกันตนา คือ องค์พระศิวนาฏราช
เครื่องหมายของสถาบันกันตนาคือ องค์พระศิวนาฏราช โดยองค์พระศิวนาฏราช หมายถึง องค์มหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวง เครื่องหมายสถาบันกันตนาสื่อความหมายถึง การเคลื่อนไหว เพื่อการเรียนรู้ด้วยหนทางของการใช้สติปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง
สีประจำสถาบัน
สีประจำสถาบัน
สีประจำสถาบัน คือ สีฟ้าอันเป็นสีประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันเกิดของคุณ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้วางรากฐานแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านการสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
ต้นไม้ประจำสถาบัน
ต้นไม้ประจำ สถาบัน “ต้นตะแบก”
ต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้นตะแบก เป็นไม้มงคลนาม เนื่องจากเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มั่นคง แข็งแรงคำว่า “แบก”หมายถึงการแบกไว้ ยกไว้ให้สูง ไม่ให้ตกต่ำ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นตะแบกไว้ประจำบ้านจะทำให้ฐานะสูงขึ้น การนำต้นตะแบกมาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันก็เพื่อสื่อถึงความมั่นคงถาวรขององค์กร และเกียรติภูมิของวิชาชีพด้านศิลปะการผลิตสื่อ
ปรัชญา-วิสัยทัศน์
ปรัชญา
สถาบันกันตนามุ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงโดยเน้นทักษะการ ปฏิบัติบนรากฐานของทฤษฎีและหลักการ และเน้นการสร้างความบันเทิงบนสาระที่สะท้อนแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง และความเป็นไทย

วิสัยทัศน์
สถาบันกันตนาจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะการผลิตสื่อบันเทิง ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพผู้ยึดมั่นในกรอบ ศีลธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความพร้อมปฏิบัติงานทั้งในตลาดแรงงานและในการสร้างงานของตนเอง
ปณิธาน
สถาบันกันตนามุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในลักษณะ มืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทั้งในเชิงวิชาการ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และในด้านเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานเชิงวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านสื่อมวลชน สร้างผลงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ขวนขวายใฝ่รู้เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนำมาพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานในระดับสากลมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
  2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมและอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์
  3. ให้บริการและถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนต่างๆ
  4. ปลูกฝังให้บัณฑิตมีแนวคิดและค่านิยมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมให้มีการสืบทอดต่อไป
วัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและมีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์แห่งศิลปะการ ผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากหมวด วิชาการศึกษาทั่วไป ผนวกกับองค์ความรู้วิชาชีพเฉพาะด้าน และสามารถนำไปใช้ในการผลิตและ รังสรรค์ผลผลิตสื่อบันเทิงที่สามารถต่อยอดหรือขยายไปสู่การสื่อสารข้ามสื่อ ที่มีคุณค่าต่อสังคม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพและ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ
สถานที่ตั้ง

“สถาบันกันตนา” ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 10 ไร่

สถาบันกันตนาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 10 ไร่ ภายในบริเวณเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม “กันตนา มูฟวี่ทาวน์” ซึ่งมีพื้นอาณาเขตกว่า 600 ไร่ สถาบันตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์และแอนิเมชันและโทรทัศน์ซึ่งนักศึกษามีโอกาสได้สัมผัส กับบรรยากาศทำงานจริงโดยมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
จรดที่ดินของบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ (2002)จำกัด
ทิศใต้
จรดถนนของบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันออก
จรดถนนสาธารณะและที่ดินบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ (2002)จำกัด
ทิศตะวันตก
จรดที่ดินบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ (2002)จำกัด


อาคารสถาบันกันตนาเป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียว ออกแบบให้มีความสวยงาม และมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบัน คือ ให้ทุกพื้นที่ในสถาบันเป็นเหมือนกับสตูดิโอ สามารถที่จะใช้ในการเรียนเพื่อให้เหมือน การทำงานจริงมากที่สุด มิได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม