EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนา จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565
23 พฤษภาคม 2565
         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถาบันกันตนา จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อุปนายกสภาสถาบัน  ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  รองศาสตราจารย์สุขุมาล เล็กสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
          ดร.หม่อมหลวง วิฎราธร จิรประวัติ  คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์  คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล คุณนนทรีย์ นิมิบุตร  คุณอภิภู พรหมโยธี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันกันตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม
          โดยวาระที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันกันตนา แทน ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 
           พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จะเสนอให้สภาสถาบันฯพิจารณาอนุมัติได้เมื่อกฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป และจะแจ้ง สป.อว. รับทราบก่อนการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
KANTANA’S LEGACY EP.16 : กันตนาสร้างสรรค์งานประวัติศาสตร์ สารคดีเสรีไทย
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.14 : Big Brother Thailand
KANTANA’S LEGACY EP.13 : Hugo : Interactive game ในตำนาน
KANTANA’S LEGACY EP.12 : Exclusive Interview
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม