EN
TH
รู้จักสถาบัน
สารจากนายกสภา
กรุณาเลือกปี
สารเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาสถาบันกันตนา จากนายกสภาสถาบันกันตนา
เรียน ชาวสถาบันกันตนาทุกท่าน

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันกันตนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางระดับชั้นนำของประเทศ ผมในฐานะนายกสภาสถาบันกันตนา ขอเรียนว่า สถาบันกันตนาก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ที่ต้องการสร้างบุคลากรผู้มีความรู้และความชำนาญในทางศิลปกรรม ทางเทคโนโลยี และทางการบริหารจัดการของสื่อบันเทิง สถาบันกันตนาก่อร่างสร้างตนมาด้วยความวิริยะอุตสาหะของเราทุกคน พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคุณแม่สมสุข กัลย์จาฤก กันตนากรุ๊ป และผู้ปรารถนาดีทุกท่าน สถาบันกันตนาจึงสามารถพัฒนามาให้สำเร็จได้ดังทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการกำลังคนในวงวิชาการและวิชาชีพ มีการลดลงของประชากรที่ต้องการเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเรียนให้สูง จบแล้วจะได้มีงานดีเงินเดือนสูงในองค์กรใหญ่ มาเป็นการเรียนเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที ในเวลาเดียวกันก็มีการแข่งขันกันเป็นผู้นำในระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งกฎเกณฑ์มากมายมากำกับการทำงานของอาจารย์ในการเลื่อนวุฒิภาวะทางวิชาการ ตลอดถึงการกำหนดเกณฑ์การวัดผลของการผลิตบัณฑิตไว้สูงเกินความเป็นจริงที่ในสภาวะปัจจุบันจะทำให้สำเร็จได้ อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยมาอย่างต่อเนื่อง และภาวะชะงักงันอันเกิดจากโรคโควิด-๑๙ ซึ่งระบาดไปทั่วโลกและยังมิอาจหาทางหยุดยั้งได้ สิ่งที่ผมกล่าวมาโดยย่อนั้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่สถาบันกันตนาคือพวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่

อย่างไรก็ตามชีวิตของสถาบันกันตนาก็เหมือนชีวิตของพวกเราที่มีทั้งสุขและทุกข์ระคนปนไปไม่หยุดยั้ง เมื่อเรามีสุขเราก็ร่วมเสพ เมื่อเรามีทุกข์เราก็ร่วมทน และฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปด้วยกันอย่างชาญฉลาด เราเริ่มต้นจากทารกแบเบาะแรกคลานมาจนมีอายุ ๑๐ ปีที่พายเรือลำเดียวกันมาได้ จากนี้ไปเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมปัญญาร่วมศรัทธา ร่วมกันเป็นฝีพายนำพานาวาสถาบันกันตนาฝ่าคลื่นลมอันแรงกล้า รุดหน้าไปสู่อนาคตอันสดใสให้จงได้

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันกันตนา ผมขออำนวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์ทั้งกายใจและปัญญา ช่วยกันใช้ความเพียรนำพาชีวิตตน ครอบครัว และสถาบันกันตนาให้ล่วงพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.… บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ด้วยรักและศรัทธา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
นายกสภาสถาบันกันตนา
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สารปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากนายกสภาสถาบันกันตนา
            การผลิกผันของสภาพการศึกษาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทำให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในการดำรงชีวิต  ซึ่งมีมูลเหตุมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน  อันเป็นผลให้การทำธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆอย่างต้องสะดุดหยุดลง อาทิ ระบบออนไลน์ที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกแทบจะล่มสลายเมื่อคนต้องเดินทางไปหาสินค้ากลายเป็นสินค้าเดินทางมาหาคน  หรือระบบสื่อสารสาธารณะเช่นสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพยนตร์โรง  และโทรทัศน์ช่องสาธารณะถดถอยลงอย่างมากเพราะคนรับสารสามารถรับรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ได้ตามใจปรารถนา  ตามเวลาที่ตนกำหนดเองได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาทุกระดับก็หดตัวลงอย่างรุนแรงเช่นกัน  
ปรากฏการณ์นี้อาจเนื่องมาจากประชากรเกิดน้อยลงส่วนหนึ่งและแนวคิดในเรื่องการศึกษาและการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป  การวางแผนการศึกษาจากต้องเรียนระดับประถมมัธยมอุดมที่จัดเตรียมความรู้ด้วยครูไว้ถ่ายทอดให้ในสถานศึกษาแล้วจึงออกไปทำงาน  กลายเป็นการทำงานเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการเรียนรู้วิชาการและทักษะใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนสถาบันการศึกษาแบบจารีตนิยมจัดทำให้ไม่ทัน  อีกทั้งเขาสามารถหาความรู้ที่เขาต้องการได้เดี๋ยวนี้ที่ปลายนิ้วโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  ไม่ต้องประกันคุณภาพ  ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน  หากขัดข้องก็มีเครือข่ายขุมปัญญาของคนกลุ่มเดียวกันคอยช่วยเหลือ  
ที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้เป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงดุจพายุที่ก่อตัวมานานพอสมควรและบัดนี้เริ่มถาโถมปะทะหนักขึ้นเรื่อยๆ  จนสถาบันการศึกษาที่จัดว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์มานานเป็นหลายพันปีต้องสั่นคลอน 
          ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สถาบันกันตนา อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการผลิตบัณฑิตมืออาชีพโดยร่วมแรงร่วมใจร่วมปัญญาชาวกันตนา เพื่อสร้างพลังอันเป็นพลวัตปัจจัยในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวิถีแห่งการเปลี่ยนผันอันรุนแรงนี้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
           เนื่องในวาระดิถีเถลิงศก พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผมขออำนวยพรให้ชาวสถาบันกันตนาทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต ในสุขภาพ ในวิชาการ ในการงานอาชีพอย่างดียิ่ง
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map